NA' TýM

Konstrukèní kancelÁØ.
S více ne' 50-ti letou zkušeností ve vysekÁvÁní a lisovÁní, od konstrukce nÁstrojú a jejich zhotovovÁní až po výrobu dílú na mechanických lisech, vÁm múžeme nabídnout plný rozsah služeb od A až do Z.

Technické oddìlení a projektový tým.
Naše technické služby (konstrukce, pØíprava výroby a metody) provÁdìjí pØedbìžnou prÁci v oddìleních pro výzkum a vývoj v konstruktních kancelÁØích našich zÁkazníkú. Navrhují inovativní Øešení zamìØenÁ na obchod, snížení nÁkladú a optimalizaci výroby výrobkú.

Výrobní tým.
Vyvinuli jsme prúmyslovou flexibilitu za Úèelem výroby dle pØÁní zÁkazníka v požadované kvalitì. Naši operÁtoØi jsou školeni našim systémem managementu jakosti.
NAŠE POLITIKA

SOREM, politika a vysokÁ kvalita odbornosti 50 let.
InvestovÁní do lidských a výrobních zdrojú je prioritou naší spoleènosti.
Každý rok investujeme 5 a 8% našeho obratu, zejména pokud jde o kvalitu.