VýROBA NA LISECH A SPECIÁLNÍCH STROJÍCH


Strojový park.
Naši operÁtoØi jsou školeni dle vzdìlÁvacÍho (vÍcestupňového) programu a jsou vedeni k striktnÍmu dodržovÁnÍ jakosti.
Naše kontrolnÍ pØÍpravky jsou plnì schvÁleny akreditaènÍ organizacÍ èMI v èeské republice.
Naše stroje plnì vyhovujÍ evropským normÁm o bezpeènosti, stanoveným naØÍzenÍm 93-40, sestÁvajÍ z:
• Linky automatických lisú (až do 500 tun)
• DokonèovacÍ lisy
• SpeciÁlnÍ stroje (zÁvitovacÍ stroje, radiÁlnÍ nýtovÁnÍ ...)
• SvaØovÁnÍ elektrickým proudem, nýtovÁnÍ pod lisem

Lis 400 T BLISS
NýtovÁnÍ

Know-how.

Naše výrobnÍ procesy (nÁstrih pro lisovÁnÍ) jsou optimalizovÁny za Úèelem dosaženÍ nejlepšÍho technického ØešenÍ z hlediska kvality a nÁkladú-efektivnosti.